Morsø Kommunes hjemmeside
Kulturarvstyrelsens hjemmeside

Kulturmiljøatlasset i netversion består af 4 sektioner:

Læs hele Morsø Kulturmiljøatlas i tekst og billeder.
Søg vurdering af enkeltbygninger opført før 1940.
Læs hele Morsø Kulturmiljøatlas i tekst og billeder.
 
Søg vurdering af enkeltbygninger opført før 1940.
Søg detaljeret information om 30 kulturmiljøer.   Læs om tilblivelsen af Morsø Kulturmiljøatlas.
Søg detaljeret information om 30 kulturmiljøer.
 
Læs om tilblivelsen af Morsø Kulturmiljøatlas.

Med Morsø Kulturmiljøatlas er kulturarven på Limfjordens største ø blevet gennemgået. Det har ført til udpegninger af værdifulde kulturmiljøer, som er kortlagt og beskrevet i atlasset. Ved udarbejdelsen af atlasset er der tillige foretaget en registrering og vurdering af øens ældre bygninger.
Morsø Kulturmiljøatlas er et samarbejdsprojekt mellem Morsø Kommune og Kulturarvsstyrelsen. Et samarbejdsprojekt, der kan sikre, at der er sammenhæng mellem det statslige og det lokale bevaringsarbejde.
Atlasset er blevet til gennem en givtig proces, som har involveret Morslands Historiske Museum, Viborg Amt og den særdeles engagerede følgegruppe, som består af politikere og ansatte fra Morsø Kommune, repræsentanter fra amtet, bevaringsforeninger og interesseorganisationer mv. Følgegruppen skal sikre projektet lokal forankring.

Et kulturmiljøatlas er en kortlægning af kulturarven i dens nuværende tilstand. De kortlagte kulturmiljøer er ikke nødvendigvis kendte eller beskyttede, sådan som eksempelvis de fredede bygninger og fortidsminder er. Der er altså både tale om indsamling af ny viden og eksisterende viden i nye sammenhænge.

Atlasset kan bruges af bosiddende, af besøgende på Mors og andre interesserede til at kigge med og læse om øens mange herligheder, som er værd at besøge og værne om. Og frem for alt skaber kortlægningen et særdeles godt grundlag for kommunen og borgerne for en debat om, hvad det hele er værd, hvordan det gamle bevares, og hvor der er plads til nyt. Atlasset er med andre ord et grundlag for at udbygge bevaringspolitikken på Mors.
Atlasset vil være til nytte ved forvaltning af en række love på kulturarvs- og planlægningsområdet. Museumsloven kan bruges til at sikre kulturarven. I loven er der bestemmelser om, at kommunerne skal inddrage museerne, når de udarbejder kommune- og lokalplaner.
Derfor var bl.a. Morslands Historiske Museum med i atlasarbejdet. Museet har bidraget med viden om øens kulturarv og bevaringsværdier.
Morsø Kommune har allerede i mange år fastlagt rammer for bevaring af bebyggelser og bymiljøer i kommuneplanen, og har også udpeget bevaringsværdige bygninger i lokalplaner. Via planloven skal kommunen være med til at sikre de kulturmiljøer, der i de seneste år er udpeget af amtet. Desuden kan kommunen også selv udpege og planlægge for kulturmiljøer i både by og på land.

Morsø Kulturmiljøatlas kan ikke bruges som en egentlig beskyttelse af værdierne. Med atlasset har Morsø Kommune dog et godt redskab til at sikre kulturarven på øen. Det kan ske i kommuneplantillæg, i lokalplaner og i behandlingen af sager om anvendelse og bevaring af landområder og bygninger. Kommunen har også mulighed for at formidle den indsamlede viden om kulturmiljøer og bygninger til ejere og brugere, og herunder fortælle, hvordan en ejer eller en bruger selv kan være med til at sikre bevaringsværdierne fremover.

Brian Mikkelsen
Kulturminister
Egon Pleidrup Poulsen
Borgmester